Saturday, August 04, 2007

هواپيماي ناشناس بر فراز تهران

هواپيماي ناشناس بر فراز تهران
مراکز علمي: تجسسي است، نماينده مجلس: ممکن نيست -
یکشنبه 14 مرداد 1386 [2007.08.05]

مهسا آسا
در حالي که ظهور اشياي نوراني در آسمان از مرزها و نقاط مرزي – به ويژه در غرب کشور – به مناطق مرکزي و سپس به تهران رسيده است، مقامات رسمي همچنان از تائيد و يا تکذيب اخبار مربوط به اين اشياي پرنده خودداري مي کنند و اين در حالي که آخرين بار در چهارشنبه و هم پنجشنبه شب مردمي که از طريق تلفن هاي همراه و پيام هاي کوتاه آن به حضور اين اشيا در آسمان شرق شهر پي برده بودند به بالکن ها رفتند و در بعضي از نقاط خانه هايشان را خالي کرده و به پارک ها پناهنده شدند.
وضوح شيئي پرنده در آسمان صاف پنجشنبه شب باعث شد که در ساعت ده و نيم تمامي صد خط تلفني روابط عمومي صدا و سيما اشغال شده و تماس به آن ها غيرممکن بود. بيش تر اين مردم انتظار داشتند مقامات دولتي دست کم ابراز دارند که مشغول بررسي ماهيت اين اشيا هستند. يا براي آزمايش هم که شده به سويش شليک کنند که مانند روزهائي که جنگ با موشک هايش به سراغ شهرها آمده بود دريابند که محافظتي هم دارند. يک گزارش حاکي است که پنجشنبه شب از جائي دور صداهائي مانند شليک هوائي شنيده شد.
بي بي سي روز سه شنبه با نقل خبري از سايت آفتاب گفت در ماههاي‌ گذشته‌ در استان‌هاي‌ ‌مركزي‌، بوشهر و اصفهان‌ رويت‌ شده‌ ولي اين براي اولين بار است كه اشياي نوراني در اين سطح در ‌تهران ديده مي‌شوند. آن سايت خبر داده بود شيئي که در آسمان‌ تهران منفجر شده‌، در رنگ‌هاي‌ سبز، آبي‌ و بنفش‌ بوده و گفته مي شود که ممکن است ابراز هاي جاسوسي باشند.
روزنامه خراسان ديروز از قول روابط عمومي سازمان فضائي کشور نوشت ‬اشياي‭ ‬پرنده‭ ‬نوراني‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬تهران‭ ‬ماهيت‭ ‬هوايي‭ ‬داشته اند‭ ‬نه‭ ‬فضايي‮.‬‭ ‬به معناي ديگر ماهواره و يک ستاره اي سرگردان نيستند بلکه حتما نوعي هواپيما يا بالن هستند. مهندس‭ ‬شهرام‭ ‬يزدان پناه‭ ‬‭ ‬به‭ ‬روزنامه خراسان‭ ‬گفته ‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اعلام‭ ‬گزارشاتي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬مشاهده‭ ‬برخي‭ ‬اشياي‭ ‬پرنده‭ ‬نوراني‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬تهران‭ ‬كميته اي‭ ‬ويژه‭ ‬براي‭ ‬بررسي‭ ‬ماهيت‭ ‬آن‭ ‬تشكيل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬براساس‭ ‬تحقيقات‭ ‬اين‭ ‬كميته‭ ‬اين‭ ‬اشياء‭ ‬احتمالا‭ ‬پرنده هاي‭ ‬هوايي‭ ‬مانند‭ ‬هواپيما‭ ‬يا‭ ‬هلي‮ ‬كوپتر‭ ‬بوده اند‮.‬
فضائي نيست
يک کارشناس هواپي هم گفته است اشياي پرنده ‭ ‬فضايي‭ ‬معمولا ‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬معيني‭ ‬حركت‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬غروب‭ ‬و‭ ‬ماقبل‭ ‬از‭ ‬طلوع‭ ‬آفتاب‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬هستند‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬اشيايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬تهران‭ ‬رويت‭ ‬شده،‭ ‬پايين تر‭ ‬از‭ ‬ارتفاع‭ ‬ابرها‭ ‬بوده‭ ‬‮(‬چون‭ ‬آن‭ ‬قسمت‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬ابري‭ ‬بود‮)‬‭ و ‬ساعت‭ ‬حدود ساعت يازده شب ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اشياء‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬كرده اند،‭ ‬مدعيند‭ ‬اين‭ ‬اشياء‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬چند‭ ‬دقيقه‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬ساعت‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬نقطه اي‭ ‬از‭ ‬آسمان‭ ‬ايستاده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭در صورت صحت، ‬نشان مي دهد هيچ کدام از موارد ‭ ‬اشياي‭ ‬پرنده‭ ‬نوراني‭ ‬مزبور‭ ‬فضايي‭ ‬نبوده اند‮.‬
روزنامه خراسان در عين حال خبر داده که گزارش هاي مختلف باعث شد کميته اي براي ‭ ‬بررسي‭ تشکيل شده و به اين نتيجه برسد که ‭ ‬اشيايي‭ ‬نظير‭ ‬هلي‮ ‬كوپتر‭ ‬يا‭ ‬بالن‭ ‬عامل‭ ‬ايجاد‭ ‬نقاط‭ ‬نوراني‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬تهران‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬بنابراين‭ ‬اكنون‭ ‬بايد‭ ‬ارگان هايي‭ ‬نظر‭ ‬بدهند‭ ‬كه‭ ‬حوزه‭ ‬كاري‮ ‬شان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هوايي‭ ‬است‮.‬
سيدمحمد‭ ‬فاتحي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬هوا-فضاي‭ ‬جهاد‭ ‬دانشگاهي‭ ‬صنعتي‭ ‬شريف‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اشياي‭ ‬پرنده‭ ‬هوايي‭ ‬كه‭ ‬قدرت‭ ‬ثابت‭ ‬ماندن‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حركت هاي‭ ‬آرام‭ ‬در‭ ‬ارتفاع‭ ‬پايين‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬اين‭ ‬اشياء‭ ‬عمدتا‭ ‬هواپيماهاي‭ ‬بدون‭ ‬سرنشين‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬سرعت هاي‭ ‬پايين‭ ‬و‭ ‬ارتفاع‭ ‬پروازي‭ ‬هواپيما‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬درآيند‭ ‬ولي‭ ‬نمي‮ ‬توانند‭ ‬ساكن‭ ‬باشند‮.‬
وي‭ ‬مي‮ ‬افزايد‮:‬‭ ‬اشياء‭ ‬پرنده‭ ‬زيادي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬ساكن‭ ‬بمانند‭ ‬يا‭ ‬ساكن‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬آيند‭ ‬مثل‭ ‬بالن ها‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬مدل‭ ‬پرنده‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬OAV‮»‬‭ ‬كه‭ ‬شكل‭ ‬بشقاب پرنده‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬اشياء‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬كاملا‭ ‬ساكن‭ ‬بمانند‭ ‬هلي‮ ‬كوپترهاي‭ ‬بدون‭ ‬سرنشين‭ ‬هم‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬حالت‭ ‬ايستايي‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬ولي‭ ‬چون‭ ‬هزينه‭ ‬پروازشان‭ ‬بالاست‭ ‬عمدتا‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬استفاده‭ ‬نمي‮ ‬كنند.
دكتر‭ ‬مهران‭ ‬ميرشمس‭ ‬عضو‭ ‬هيئت‭ ‬علمي‭ ‬دانشكده‭ ‬هوا-فضاي‭ ‬دانشگاه‭ ‬خواجه نصير‭ ‬طوسي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اشياء‭ ‬هوايي‭ ‬با‭ ‬مشخصات‭ ‬فوق‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬بالن هاي‭ ‬شناسايي‭ ‬يا‭ ‬پرنده هاي‭ ‬ثابت‭ ‬مثل‭ ‬هلي‮ ‬كوپترهاي‭ ‬شناسايي‭ ‬عمدتا‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬ارتفاعات‭ ‬مختلف‭ ‬براي‭ ‬انجام‭ ‬اعمال‭ ‬شناسايي‭ ‬ثابت‭ ‬بمانند‭ ‬و‭ ‬كارشان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند‮.‬
وي‭ ‬مي‮ ‬افزايد‮:‬‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اشياء‭ ‬مانند‭ ‬بالن‭ ‬هاي‭ ‬شناسايي‭ ‬قادرند‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬رادار‭ ‬دور‭ ‬بمانند‭ ‬و‭ ‬بعضي‭ ‬هواپيماهاي‭ ‬بدون‭ ‬سرنشين‭ ‬توانايي‭ ‬انجام‭ ‬‮٤٢‬‭ ‬ساعت‭ ‬پرواز‭ ‬در‭ ‬مسافت هاي‭ ‬طولاني‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬اهدافشان‭ ‬دارند‮.‬‬‭ ‬تمامي هواپيماهاي ‬بدون‭ ‬سرنشين‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬شناسايي‭ ‬مي آيند ،‭ ‬داراي‭ ‬تجهيزات‭ ‬GPS‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬رديابي‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬توسط‭ ‬دستگاه هاي‭ ‬الكترونيكي‭ ‬و‭ ‬ارتباطاتي‭ ‬با‭ ‬ايستگاه هاي‭ ‬زميني‭ ‬براي‭ ‬هدايت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است.
کميته هاي بررسي
به قرار گزارش شده کميته ها و ‬گروه هاي‭ ‬مختلفي توسط دولت ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬نتايج‭ ‬بررسي ها را براي مقامات کشور ارسال مي کند و ممکن است منتشر شود.‬
در اين ميان اظهارنظرهاي کليشه اي و بي محتوا فراوان به گوش مي رسد سه روز پيش در يکي از برنامه هاي راديو از يک نماينده مجلس خواسته شد نظرش را در اين باره اعلام دارد و وي با دادن شعارهائي درباره "آمريکاي جهانخوار" و به کار بردن اصطلاحات متداول مانند "مشت محکم" گفت اين ها شايعات رواني دشمن است که براي شکست بزرگ ترين مقاومت تاريخ ابراز مي شود.
روزنامه آفتاب يزد هم دو روز قبل نظر حشمت الله فلاحت پيشه را منعکس کرده بود که گفت چنان جمهوري اسلامي مراقب مرزهاي خودست که غيرممکن مي نمايد يک هواپيماي جاسوسي بتواند مرزهاي هوائي کشور را در نوردد.
تحليلگر خارجي رسالت که در اين دوره به نمايندگي مجلس نائيل آمده و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم شده در حالي که يک روز بعد بالاخره مراکز عملي احتمال دادند که اين هواپيماها به احتمال زياد متعلق به يک سيستم جاسوسي است با تکرار شعارهاي متداول گفته حركت اشياي نوراني در فضاي ‌آسمان كشور در هر صورت تهديدي براي امنيت كشور نخواهد بود چون فضاي آسمان جمهوري اسلامي به ‌گونه اي نيست كه اشياي نوراني كه احتمالاً ‌ماهيت جاسوسي داشته باشند بتوانند در آن حضور يابند
.

No comments: