Thursday, July 12, 2007

استمداد از مردم : جلو سنگسار مکرمه را بگيريد!
تاریخ: 07/12/2007
در روز 5 شنبه 15 تيرماه سال 1386 جعفر کياني، همجرم مکرمه ابراهيمي،توسط نيروي انتظامي محلي و قاضي اجراي احکام تاکستان سنگسار شد تا نه تنها مردم روستاي آقچه کند ، که شهروندان تاکستان و قزوين و ساير شهر هاي ايران باور کنند که هنوزممکن است انساني کفن پوش، وحشت زده و ملتمس، تا سينه و گردن در چاله فرو برده شود و نه سنگ هايي به اندازه گردو بلکه کلوخ هايي به اندازه دو مشت ، آنچنان بر پيکراو فرود آيد که ساعتي بعد جان بسپارد.
بيش از يک سال است که فعالان کمپين قانون بي سنگسار به همراه ساير شهروندان بشر دوست خبر از انجام مجدد حکم سنگسار در ايران مي دهند وبيش از يک سال است وکلاي داوطلب به صورتي خستگي ناپذير محکومين در انتظار سنگسار را در گوشه و کنار کشور شناسايي مي کنند و تلاش دارند تا از طريق دفاع قانوني آنان را از چاله هاي مرگ نجات دهند، اما در تمام اين مدت هيچگاه چاله هاي مرگ سنگي تا بدين حد به باور شهروندان ايراني نزديک نشده بود.
بارها و بارها در بيانيه هاي مختلف کمپين قانون بي سنگسارو دادخواستهاي مکرري که توسط بشردوستان ايراني و ديده بانان حقوق بشر منتشر شده بود از مقامات قضايي و قانونگذاران در خواست شد که با توجه به تعهد دولت ايران به اجراي ميثاقين حقوق بشر، مجازات سنگسار غير قانوني اعلام شود و هر بار وجود سنگسار در ايران تکذيب شد اما اينک همه ما پس از اعلام خبر رسمي سخنگوي قوه قضاييه در مورد سنگسار جعفر کياني و بي اعتنايي صريح مقامات ايراني به ميثاقين حقوق بشر باور مي کنيم که اراده ايي فراتر از اراده مسئولين رسمي چاله هاي سنگي مرگ را مي کند.
در 29 خرداد ماه سال 1386بود که انتشار خبر سنگسار مکرمه و جعفر ، کارزاري گسترده و مردمي را باعث شد و در کمتر از بيست و چهار ساعت دستور توقف حکم سنگسار مکرمه و جعغر توسط رياست قوه قضاييه صادر گرديد اما کلوخ هاي خونين اطراف روستاي آقچه کند شهادت مي دهد که عمر اين دستور بيش از دو هفته نپاييد.
اينک همه شهروندان ايراني باور دارند که اگرديروز سنگسارمحبوبه، م. و عباس ح. به صورت غير علني وبا تدابير امنيتي شديد در بهشت رضاي مشهد برگزار شد و هيچ مقام مسئولي حاضر به پاسخگويي درباره آن نبود و اگر امروز جعفر کياني در برابر ديدگاه جهان سنگسار مي شود و سخنگوي رسمي قوه قضاييه ضمن اعلام رسمي، وقوع آن را به حساب استقلال قاضي مي گذارد، پس ناباورانه نيست اگر که فردا هم نوبت مکرمه ابراهيمي باشد و آن هم نه در بياباني بين دو روستا که در وسط قبرستان شهر.
جمجمه جعفر زير ضربه سنگها مچاله و خونين شد تا همه ما باور کنيم که سنگسار قانوني است، که وقتي سنگسار قانوني است با نامه و بخش نامه محرمانه و علني رياست قوه قضاييه قابل جلوگيري نيست، که قضاتي هستند که با علم خودشان حکم سنگسار مي دهند، که ماموراني هستند که با وعده بهشت سنگ مي زنند، که قاضي القضاتي هست که اگر فرمان توقف دهد اجرا نمي شود اما اگر فرمان اجرا دهد اجرا مي شود، که سخنگويي هست که فشار افکار عمومي جهاني را موجب وهن اسلام نمي داند، که سياستمداري هست که تعهدي در برابر امضاي اسناد بين المللي توسط دولت ايران ندارد، که ديده باناني هستند که اضطراب و بيماري مکرمه در زندان و کلوخ هاي خونين صحرايي در بين روستاي آقچه کند و سفر ناگهاني مسئولين اجراي حکم و... از نظرشان دور نيست.
و اينهاست که باعث مي شود باور کنيم که حکم سنگسار مکرمه هر آن قابل اجراست، که حکم اجراي سنگسار 9 زن ديگر در گوشه و کنار کشور نيز هر آن قابل اجراست، و باور کنيم که کاري از دست ديده بانان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در برابر آن اراده به کندن چاله هاي سنگي مرگ ساخته نيست اگر که شهروندان ياريمان نکنند.
اکنون پس از گذشت يک سال از درخواست ها و تلاش هاي مکرر جهت غير قانوني شدن سنگسار در ايران، به همراه ساير فعالان حقوق بشر دست ياري به سوي شما دراز کرده ايم. ما دست ياري به سوي شما دراز کرده ايم چون اعتقاد داريم تغييرات و اصلاحات قانوني جز به خواست مردم و جز با اراده خودجوش و آزاد شهروندان حاصل نمي شود. چون اعتقاد داريم عرف و خواسته مردم منبع اساسي قانونگذاري است و آنچه که زمان و مکان به درون تاريخ تف مي کند نمي تواند از درون چاله هاي مرگ سنگي سر بيرون آورد.
بر اساس همين باور است که به شما روي آورده و از شما مي پرسيم : براي نجات جان مکرمه چه بايد کرد؟
درخواست مي کنيم استمداد ما را براي نظرخواهي بپذيريد و با نوشتن پيشنهادها و راه حلهايي که به نظرتان کارساز خواهد بود در کادر نظرخواهي پايين اين متن به نجات جان مکرمه ابراهيمي و ساير زنان و مردان مجکوم به سنگسار و تغيير اين قانون کمک کنيد. لازم به ذکر است کامنتهاي غير مرتبط با موضوع يا جاوي مطالب توهين آميز پاک خواهد شد.
فعالان کمپين قانون بي سنگسار، پنجشنبه 21 تير 1386

No comments: