Friday, July 13, 2007


نامه سرگشاده خانم آنجلیکا بر به نيابت از پارلمان اروپا به وزیر امور خارجه ایران در محکوميت قانون سنگسار
عالی جناب!از طرف پارلمان اروپا و در مقام رئیس نمایندگی ایران، روی سخنم با شماست. ما آگاهی یافتیم آقای جعفر کیانی که دارای دو فرزند از خانم ابراهیمی بود، در 5 ژوئیه سنگسار شد و خانم مکرمه ابراهیمی در نوبت اجرای حکم سنگسار می باشد.من قبلا، در چند هفته پیش، به نماینده ایران در اتحادیه اروپا، این وضعیت تراژیک را گوشزد کرده و از وی قول گرفته بودم که سنگساری صورت نخواهد گرفت. اجازه می خواهم یاد آوری نمایم که مقامات ایرانی تعلیق حکم سنگسار را ایجاد نموده تا از اجرای آن جلوگیری کنند. از سوی مقامات عالی دولت ایران مکررا به هیئت نمایندگی پارلمان اروپا ـ بخش ایران و شخص خود من به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران، اطمینان داده شد که تعلیق اجرای حکم سنگسار صد در صد رعایت خواهد شد.واقعه اخیر سنگسار را سندی دال بر عدم اجرای لفو قانون سنگسار تلقی کرد ه و معتقدیم که در آینده نیز ادامه خواهد داشت.ما معتقدیم که سنگسار آقای جعفر کیانی و سنگسار قریب الوقوع خانم ابراهیمی، نقض آشکار استانداردهای جهانی حقوق قضایی بشر می باشد. مانند میثاق حقوق سیاسی و مدنی که جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است. نقض کنونی قانون در تضاد با همه اطمینان هاییست که داشته ایم و فقط می تواند سوء استفاده از اعتماد ما به شما تلقی گردد که مانع ارتباط پارلمان اروپا با مجلس ایران می شود. ما از دولتمردان ایرانی انتظار داریم که با لغو کامل سنگسار که مدتهاست قول آن را داده اند، نقض کنونی لغو حکم سنگسار را پاسخگو باشند. در این رابطه مایلم تصریح نمایم که پارلمان اروپا خواهان لغو جهانی حکم اعدام می باشد.پارلمان اروپا انتظار دارد که هر چه زودتر پاسخی کتبی در رابطه با واقعه اخیر دریافت نماید.با تقدیم احترام
آنجلیکا بررئیس نمایندگی ایرانکپی به :تمام اعضای نمایندگی ایران و آقای پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا

No comments: