Thursday, July 12, 2007


حجاب در مراکز آموزشی تاجیکستان غیر قانونی اعلام شد
خبرگزاری «نووستی» : "عبدالجبار رحمانوف" وزیر آموزش تاجیکستان روز پنجشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که داشتن حجاب در مراکز آموزش عالی و مدارس مغایر قانون کشور در باره "سنت ها و آیین ها" است. رحمانوف این موضوع را در خصوص روند دادگاهی دادخواست "دولتمو اسماعیلووا" دانشجوی انستیتوی زبان های خارجی قید کرد که تلاش می کند حق داشتن حجاب را حفظ نماید. خانم اسماییلووا از وزارت آموزش تاجیکستان و مسئولین انستیتو به دادگاه شکایت کرده است. رحمانوف گفت: "این یک دسیسه سیاسی است و دلیل دیگری ما در آن نمی بینیم. ما لباس ملی و سمبول خود را داریم و حجاب از تبلیغات مذهبی سیاست دیگر کشورهاست به همین خاطر ما داشتن حجاب را در مدارس و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع کرده و به شدت آن را رعایت خواهیم کرد". به گفته وی نماینده وزارتخانه در دادگاه توانست از موضع پیگیرانه وزارت آموزش دفاع کند و اسماییلووا در این دادگاه بازنده شد. وی گفت: "ما مدارس مذهبی داریم و کسانی که خواستار داشتن حجاب هستند باید در آنجا درس بخوانند". بر اساس تصمیم وزارت آموزش تاجیکستان از ماه مه سال جاری داشتن حجاب در مراکز دولتی و آموزشی کشور ممنوع اعلام شده است
.

No comments: