Thursday, July 12, 2007


بحران بنزین، گزارشی از بجنورد
در پی سهمیه بندی بنزین یک بحران در شهر ما مخصوصآ برای تاکسی های تلفنی پیش آمده روز 18 تیر ماه تعدادی از رانندگان تاکسی تلفنی شهر بجنورد به دلیل پایین بودن سهنیه بنزین برای چهارمین بار دست به اعتراض زده وتجمع کردند. دادستان شهر آقای حسینی جیره خوار نظام حضور پیدا کرد و گفت که تجمعات شما این اواخر باعث شده که دشمن ازاین فرصت استفاده کرده وبه درون شمارخنه کند واین کار شما کمک به دشمن انقلاب است که این جمله باعث اعتراض شدید رانندگان شد او ادامه داد که اگر این کار را ادامه دهید باعث تشکیل پرونده برای شما خواهد شد واز نان خوردن خواهید افتاد که دونفر از رانندگان با صدای بلند داد میزدند که احمدی نزاد باعث این همه بدبختی شده که گویا بعداز این جلسه خودرو این دو راننده به بهانه ای واهی به پارکینگ منتقل شده است

No comments: