Tuesday, July 03, 2007

بعد از بنزين، سهميه بندي برق


احمدي نژاد اعلام کرد: - سه شنبه 12 تیر 1386 [2007.07.03]
آرش معتمد
محمود احمدي نژاد يک هفته بعد از اجراي طرح جيره بندي بنزين از تمايل دولت براي تکرار اين الگو در برق سخن گفت.
رئيس جمهور که در مراسم افتتاح سد شهيدرئيس‌علي دلواري در استان بوشهر سخن مي راند، با اشاره به بحث صرفه‌جويي بنزين و اهميت صرفه‌جويي مردم در اين خصوص گفت: "اين صرفه‌جويي مي‌تواند در مصرف برق نيز انجام شود."
سخنان احمدي نژاد که بعد از تائيد رهبر جمهوري اسلامي از سهميه بندي بنزين عنوان مي شود، در روزنامه اعتماد ملي منتشر شد.
اين روزنامه از قول محمود احمدي نژاد نوشته است : "ما 3 ميليون واحد تجاري صنفي و 17 ميليون خانوار داريم كه روي هم مي‌شود 20 ميليون و اگر اين 20 ميليون در ساعت پيك مصرف هر خانواده فقط يك لا‌مپ 100 را خاموش كنند، ما شاهد صرفه‌جويي نزديك به دو هزار مگاوات برق خواهيم بود كه برابر با ظرفيت دو نيروگاه اتمي بوشهر است. "
به نوشته روزنامه اعتماد ملي "او با اين سخنان تلويحا از تمايل خود نسبت به اجراي همان الگوي بنزين در وزارت نيرو خبر داد."
رئيس جمهوري اسلامي در شرايطي از لزوم "صرفه جويي" در مصرف برق سخن گفت که وزير نيرو هفته گذشته با تاکيد بر ركورد شكني توليد برق در سال جاري گفته بود:" اگر مشكل خاصي پيش نيايد و مصرف برق در پيك به ميزان غير متعارفي رشد نكند خاموشي برنامه ريزي شده نخواهيم داشت".
پرويز فتاح، وزير نيرو، که در جمع خبرنگاران و در مقايسه ميزان خاموشي‌هاي سال جاري نسبت به سال قبل" از كاهش ۳۶ درصدي ميزان خاموشي‌هاي ر‌خ داده تا ۳۱ خرداد سال جاري نسبت به سال قبل" خبر مي داد، تأكيد كرد: "ظرفيت توليد برق كشور در‌حال حاضر ۳۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات است و تا شهريور ماه اين ميزان به ۳۹ هزار مگاوات مي‌رسد".
وي پيش از آن نيز در مصاحبه با واحد مركزي خبر " ظرفيت توليد برق كشور" را پاسخگوي نياز مصرف دانسته و اعلام کرده بود:" سرمايه گذاري نظام از اول انقلاب تا امروز موجب شده در نقطه اي بايستيم كه بتوانيم ادعا كنيم، ايران با ظرفيت اسمي توليد ۴۵ هزار مگاوات برق جزو برترين كشورها در منطقه است."
اما اين سخنان وزير نيروي دولت نهم در شرايطي مطرح شد که کشور در چند هفته گذشته باخاموشي‌هاي گسترده رو به رو بوده است. امري که به گفته صاحبنظران به "فرسودگي و محدود بودن ظرفيت شبكه‌هاي توزيع برق" درکشور كه برخي حدود ۵۰ سال عمر دارند و به‌اصلاح و نوسازي نياز دارند" باز مي گردد.
بر همين اساس است که احمدي نژاد با اشاره به پايين آمدن ميزان مصرف بنزين تا حد 20 درصد سخن از اين مي گويد که "وزارت نيرو مي‌تواند در زمينه‌برق هم اين كار را انجام دهد".بحثي که موجب اين نتيجه گيري روزنامه اعتماد ملي شده است که: "‌با اين حساب اگر در آينده‌اي نزديك، نسخه‌اي مشابه با آنچه براي بنزين پيچيده شده در بخش برق شاهد باشيم، چندان عجيب نخواهد بود."
اين نتيجه گيري وقتي بيشتر قابل توجه مي شود که به هشدار سازمان توانير توجه کنيم. اين سازمان هفته گذشته مردم را به صرفه جويي در برق فراخوانده بود و با اين تاکيد که "اگر صرف جويي نکنيد برق مي رود". تاکيدي که در تيتر روزنامه هشمهري خود را نماياند.
از طرف ديگر برخي صاحب نظران معتقدند دولت با صرفه جويي در مصرف انرژي در واقع مي خواهد زمينه را براي اقدامات ديگري که براي مقابله با تحريم هاي احتمالي شوراي امنيت دردستور کار قرار دارد مهيا سازد. در همين ارتباط خبرگزاري فارس روز گذشته گزارش مركز بررسي امنيت جهاني آمريكا تحت عنوان "انقلاب احمدي نژاد در حوزه انرژي براي شكست تحريم هاي اقتصادي" را منتشر کرد. در اين گزارش آمده است: "محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران كاملا از پاشنه آشيل كشورش آگاه است و براي كاهش وابستگي كشورش به بنزين وارداتي از طريق يك استراتژي در سه محور فعاليت هايي را جهت مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريكا در دست اجرا دارد
."

No comments: